เชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560

    สำนักหอสมุดเชิญร่วมงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561
ภายในงานประกิจด้วยกิจรรมที่ให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงประกอบด้วยการสนทนา การบรรยาย
การจัดนิทรรศการการแนะนำการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ กิจกรรมสันทนาการ การออกร้านหนังสือ
การจำหน่ายสินค้าราคาถูก
      โครงการ/กำหนดการ