ขอเชิญร่วมประกวดภาพถ่าย "Landmark สำนักหอสมุด
กับมุมมองประทับใจ"

    สำนักหอสมุดขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดภาพถ่าย "Landmark สำนักหอสมุด กับมุมมองที่ประทับใจ
โดยการส่งภาพถ่ายขนาด 8 x 10 นิ้ว ตามหัวข้อ Landmark สำนักหอสมุด ที่นักศึกษาประทับใจพร้อมเขียน คำบรรยาย 4-5
บรรทัด ที่สื่อถึงความประทับใจในสถานที่นั้นๆ สามารถส่งผลงานภาพถ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม - 4 มีนาคม 2559
ที่เคาน์เตอร์บริการชั้น 3 อาคารหอสมุด ตึก 7 และประกาศผลการตัดสินในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยรางวัล
3 รางวัล ได้แก่
    รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 2500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
    รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 1500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
    รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 1000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัล
    หลักเกณฑ์การประกวด