ประกาศของมหาวิทยาลัย

     สถาบันวิจัย ขอประกาศรายชื่อวารสารที่มีอยู่ใน Bell's List ซึ่งเป็นวารสารที่ไม่ได้มาตราฐานตามที่ สกอ. กำหนด
     ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ

     รายชื่อวารสารที่สถาบันวิจัยอาจไม่สนับสนุนตีพิมพ์เนื่องจากวารสารวิชาการที่ถูกปลอมแปลงเว็บ"ซต์
     ดาวน์โหลดเอกสารไฟล์แนบ