บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL

    สำนักหอสมุดขอเชิญใช้บริการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ซึ่งเป็นความร่วมมือในการยืม
ในการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด Resource sharing ระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยเอกชน 4 สถานบัน ได้แก่
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหอสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำนักหอสมุด
มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย ศูนย์สนเทศและหอสมุด มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยของรัฐ
1 แห่ง คือ หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านระบบ EDS (EBSCO Discovery Service)
โดยสามารถทำการยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุดผ่านเว็บไซต์สำนักหอสมุด http://library.rsu.ac.th
เลือก TU-THAIPUL

    <> คู่มือการสืบค้น/ยืมทรัพยากรระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL