ประกาศเรื่องการเข้าใช้ฐานข้อมูล IEEE/IEL
ผ่าน VPN ขัดข้อง

    ขณะนี้การใช้ฐานข้อมูล IEEE/IEL ผ่าน VPN ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลได้ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
และบริษัทผู้ดูแล กำลังดำเนินการแก้ไข สำนักหอสมุดขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้
    ผู้ใช้สามารถสืบค้นฐานข้อมูล IEEE/IEL ผ่านระบบเครือภายในมหาวิทยาลัยรังสิต ได้ตามปกติ