ปิดบริการห้อง Study Room

         สำนักหอสมุดงดให้บริการห้อง Study Room ห้องอ่านบริเวณชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2560-
2 มกราคม 2561 ทั้งนี้จะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561