การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดสำนักหอสมุด ขัดข้อง

    เนื่องด้วยสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ งานโครงข่ายพื้นฐาน จะทำการ Upgrade Firmware Switch
ในวันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ถึง 00.00 น. ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้ไม่สามารถสืบค้น
รายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดผ่านหน้าจอสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (WebPac) และเว็บไซต์ สำนักหอสมุดได้
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้