การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดสำนักหอสมุด ขัดข้อง

    เนื่องด้วยแผนกซ่อมบำรุง สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการตรวจเช็ค เพื่อปรับปรุงแก้ไขตู้ MDB
และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงประจำปี และทำการปิดกระแสไฟฟ้าในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 เวลา 12.00-13.00 น.
ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้ไม่สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดผ่าน
หน้าจอสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ (WebPac) และเว็บไซต์ สำนักหอสมุดได้
ขออภัยในความไม่สะดวก
มา ณ ที่นี้