ปิดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย

    เนื่องด้วยแผนกซ่อมบำรุง สำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการตรวจเช็ค เพื่อปรับปรุงแก้ไขตู้ MDB
และหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงประจำปี และทำการปิดกระแสไฟฟ้าในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00-13.00 น.
สำนักหอสมุดจะทำการปิดระบบเครือข่ายในวันที่ 26 -27 ธันวาคม 2558 ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวผู้ใช้
ไม่สามารถสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศของสำนักหอสมุดผ่านหน้าจอสืบค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศ
(WebPac) และเว็บไซต์ สำนักหอสมุดได้
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้