สำนักหอสมุดปิดบริการ

     ด้วยวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560 สำนักหอสมุดหอสมุด มีการทำบุญเลี้ยงพระ และจัดงานเลี้ยงปีใหม่ให้กับ
บุคลากร จึงขอปิดทำการในวันดังกล่าว สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://opaclib.rsu.ac.th (โดยวันที่ทำการยืมต่อต้องไม่เกินกำหนดส่ง)