สำนักหอสมุดปิดบริการ

    สำนักหอสมุดปิดบริการดังนี้
    <>วันจันทร์ ที่ 5 ธันวาคม 2559 : วันคล้าย วันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
    <> วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559 : วันรัฐธรรมนูญ
    <> วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2559 : วันประสาทปริญญา ของมหาวิทยาลัยรังสิต
    <> วันจันทร่์ที่ 12 ธันวาคม 2559 : หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
     สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://opaclib.rsu.ac.th