ประกาศปิดบริการ

     วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยรังสิต จัดให้มีการประชุมบุคลากรประจำปี 2559 สำนักหอสมุด
ขอแจ้งการเปิด-ปิด บริการดังนี้
         เวลา 08.30-13.30 น. : ปิดบริการ
         เวลา 13.30-21.00 น. : เปิดบริการ

ท่านต้องการคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     หากต้องการยืมหนังสือต่อสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ที่ http://opaclib.rsu.ac.th
(โดยวันทีทำการยืมต่อต้องไม่เกินวันกำหนดส่ง)