สำนักหอสมุดปิดบริการ

    ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤาภาคม 2561 สำนักหอสมุดปิดทำการเนื่องจากบุคลากรเข้ารับการอบรมและ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทั้งนี้สามารถใช้บริการห้องอ่าน Study Room ที่บริเวณชั้น 1 (ริมสระน้ำ) ได้ตามปกติ
     สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ Book Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
    http://search.rsu.ac.th:1701