สำนักหอสมุดปิดบริการ

     ด้วยวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 สำนักหอสมุดหอสมุด เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น.
เนื่องจากบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมในวันสถาปนามหาวิทยาลัย ท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในเวลาดังกล่าว
กรุณานำส่งคืนได้ที่
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ Book Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://search.rsu.ac.th:1701/primo_library/libweb/action/search.do?vid=RSULIB
(โดยวันที่ทำการยืมต่อต้องไม่เกินกำหนดส่ง)