สำนักหอสมุดปิดบริการ

    สำนักหอสมุดปิดบริการใน วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 เนื่องจากบุคลากรไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี และโครงการในพระราชดำริแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และใน วันที่ 20-28 พฤษภาคม 2560
เนื่องจากเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีของมหาวิทยาลัยโดยจะเริ่มเปิดให้บริการใน วันที่ 29 พฤษภาคม 2560
เป็นต้นไป
     สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตูู้ Book Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://opaclib.rsu.ac.th