สำนักหอสมุดปิดบริการ

    สำนักหอสมุดปิดบริการตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 18- วันพุธ 20 กรกฏาคม 2559 เนื่องจากเป็นวันหยุดเพิ่มเติม
ตามประกาศมติิ ครม. และวันหยุดเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยจะเริ่มเปิดให้บริการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559
     สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://opaclib.rsu.ac.th