สำนักหอสมุดปิดบริการ

    สำนักหอสมุดปิดบริการในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะเปิดบริการตามปกติในวันที่ 14 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00-19.00 น.
เป็นต้นไป
     สำหรับท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่ :
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตูู้ Book Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://search.rsu.ac.th:8991