ประกาศปิดบริการ

     สำนักหอสมุดปิดบริการ ในวันที่ 13-17 เมษายน 2560 เนื่องจากเทศกาลวันสงกรานต์ ท่านที่ต้องการส่งคืน
หนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ Book Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     หากต้องการยืมหนังสือต่อสามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ที่ http://opaclib.rsu.ac.th
(โดยวันทีทำการยืมต่อต้องไม่เกินวันกำหนดส่ง)