สำนักหอสมุดปิดบริการ

    สำนักหอสมุดหอสมุด มหาวิทยาลัยรังสิต ปิดบริการดังนี้
        วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2560 วันรัฐธรรมนูญ
        วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม 2560 ชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
        วันเอาทิตย์ 17 ธันวาคม 2560 วันพิธีประสาทปริญญา
        ท่านที่ต้องการส่งคืนหนังสือในวันดังกล่าว กรุณานำส่งคืนได้ที่
         1. ตู้รับคืนหน้าทางขึ้นอาคารหอสมุด
         2. ตู้ ฺBook Return ชั้น 2 อาคารหอสมุด
         3. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่าง ตึก 2
         4. ตู้รับคืนบริเวณชั้นล่างตึก 5
     อาจารย์และเจ้าหน้าที่หากต้องการยืมหนังสือต่อ สามารถดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
     http://library.rsu.ac.th (โดยวันที่ทำการยืมต่อต้องไม่เกินกำหนดส่ง)