งดบริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL

    สำนักหอสมุดของดบริการยืมระหว่างห้องสมุด TU-THAIPUL ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2559 -
วันที่ 3 มกราคม 2560 เนื่องจากเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัย