งดยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ ประจำภาค S/2560

     นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทวิภาคและไตรภาค งดยืมหนังสือประจำภาคการศึกษาที่ S/2560
สำหรับในภาคการศึกษาที่ 1/2560 เริ่มยืมหนังสือได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป