งดยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ ประจำภาค S/2558

     นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทวิภาคและไตรภาค งดยืมหนังสือประจำภาคการศึกษาที่ S/2558
ระหว่างวันที่ 3-16 สิงหาคม 2558 สำหรับในภาคการศึกษาที่ 1/2558 เริ่มยืมหนังสือได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่
17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป