หลักฐานการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ของนักศึกษาใหม่
ประจำภาค S/2560

     นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ที่ต้องการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์และยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา
อนุญาติให้ใช้หลักฐานต่อไปนี้ :
         บัตรประจำตัวประชาชน
         ใบเสร็จลงทะเบียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน (S/2560)
     โดยต้องนำหลักฐานมาใช้ในการยืมทุกครั้งจนกว่าจะได้รับบัตรนักศึกษา