หลักฐานการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ของนักศึกษาใหม่
ประจำภาค S/2558

     นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ต้องการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์และยังไม่ได้รับบัตรนักศึกษา
อนุญาติให้ใช้หลักฐานต่อไปนี้ :
         บัตรประจำตัวประชาชน
         ใบเสร็จลงทะเบียน ภาคการศึกษาปัจจุบัน (S/2558)
     โดยต้องนำหลักฐานมาใช้ในการยืมทุกครั้งจนกว่าจะได้รับบัตรนักศึกษา