ขอเชิญร่วมกิจกรรมยืมมาก..ลุ้นมาก ครั้งที่ 8

    สำนักหอสมุดขอเชิญร่วมกิจกรรม "ยืมมาก ลุ้นมาก" ครั้งที่ 8 ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2558
เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการเห็นความสำคัญของการอ่านและได้รับความ
เพลิดเพลินกับการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศในห้องสมุด ทุกครั้งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
จะได้รับใบ "ยืมมาก ลุ้นมาก ครั้งที่ 8" สำหรับเขียนสิ่งที่ประทับใจหรือข้อเสนอแนะ แล้วใส่ในกล่องเพื่อ
จับรางวัล โดยจะมีการจับรางวัลทุกสิ้นเดือน เดือนละ 20 รางวัล