การต่ออายุการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
ประจำภาค S/2559

     นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทวิภาคและไตรภาค ที่ต้องการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
ประจำภาคการศึกษาที่ S/2559 ขอให้นำใบเสร็จลงทะเบียน ภาค S/2559 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาติดต่อลงทะเบียนสมาชิกการยืมได้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป หากไม่ทำการต่อสมาชิก
จะไม่สามารถยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ได้