กำหนดการยืม-คืน หนังสือ ภาคการศึกษาที่ S/2558

    กำหนดการยืม-คืน หนังสือ สื่อโสตทัศนื วันสุดท้ายประจำภาคการศึกษาที่ S/2558 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญโทและปริญญาเอก ระบบทวิภาคและไตรภาค ดังนี้
         ยืมวันสุดท้าย วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558
         คืนวันสุดท้าย วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558

     หากนักศึกษาท่านใดคืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต่อไปได้
    หมายเหตุ : ภาค 1/2558 เริ่มยืมได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป