กำหนดการยืม-คืน หนังสือ ภาคการศึกษาที่ S/2559

    กำหนดการยืม-คืน หนังสือ สื่อโสตทัศนื วันสุดท้ายประจำภาคการศึกษาที่ S/2559 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทและปริญญาเอก ระบบทวิภาคและไตรภาค ดังนี้
         ยืมวันสุดท้าย วันศูกร์ที่ 29 กรกฏาคม 2559
         คืนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559

     หากนักศึกษาท่านใดคืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต่อไปได้
    หมายเหตุ : ภาค 1/2559 เริ่มยืมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป