กำหนดการยืม-คืน หนังสือ ภาคการศึกษาที่ 2/2559

    กำหนดการยืม-คืน หนังสือ สื่อโสตทัศน์ วันสุดท้ายประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทและปริญญาเอก ระบบทวิภาคและไตรภาค ดังนี้
         ยืมวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560
         คืนวันสุดท้าย วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม 2560

     หากนักศึกษาท่านใดคืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต่อไปได้
    หมายเหตุ : ภาค S/2560 เริ่มยืมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป