กำหนดการยืม-คืน หนังสือ ภาคการศึกษาที่ 2/2558

    กำหนดการยืม-คืน หนังสือ สื่อโสตทัศนื วันสุดท้ายประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทและปริญญาเอก ระบบทวิภาคและไตรภาค ดังนี้
         ยืมวันสุดท้าย วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559
         คืนวันสุดท้าย วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559

     หากนักศึกษาท่านใดคืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต่อไปได้
    หมายเหตุ : ภาค S/2558 เริ่มยืมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป