การต่ออายุการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
ประจำภาค 2/2558

     นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทวิภาคและไตรภาค ที่ต้องการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2558 ขอให้นำใบเสร็จลงทะเบียน ภาค 2/2558 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาติดต่อลงทะเบียนสมาชิกการยืมได้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2558 เป็นต้นไป หากไม่ทำการต่อสมาชิก
จะไม่สามารถยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ได้