กำหนดการยืม-คืน หนังสือและสื่อโสตทัศน์
ภาคการศึกษาที่ 1/2559

    กำหนดการยืม-คืน หนังสือและสื่อโสตทัศนื วันสุดท้ายประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทและปริญญาเอก ระบบทวิภาคและไตรภาค ดังนี้
         ยืมวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559
         คืนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559

     หากนักศึกษาท่านใดคืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต่อไปได้
    หมายเหตุ : ภาค 2/2559 เริ่มยืมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560 เป็นต้นไป