การต่ออายุการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
ประจำภาคการศึกษา 1/2559

     นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทวิภาคและไตรภาค ที่ต้องการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559 ให้นำใบเสร็จลงทะเบียน ภาค 1/2559 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาติดต่อลงทะเบียนสมาชิกการยืมได้ ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป หากไม่ทำการต่อสมาชิก
จะไม่สามารถยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ได้