กำหนดการยืม-คืน หนังสือ ภาคการศึกษาที่ 1/2558

    กำหนดการยืม-คืน หนังสือ สื่อโสตทัศนื วันสุดท้ายประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ของนักศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทและปริญญาเอก ระบบทวิภาคและไตรภาค ดังนี้
         ยืมวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558
         คืนวันสุดท้าย วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558

     หากนักศึกษาท่านใดคืนหนังสือ สื่อโสตทัศน์ไม่ตรงตามกำหนดเวลา จะไม่สามารถลงทะเบียน
ในภาคการศึกษาต่อไปได้
    หมายเหตุ : ภาค 2/2558 เริ่มยืมได้ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 เป็นต้นไป