การต่ออายุการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ ประจำภาค
การศึกษาที่ 1/2558

    นักศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก ทวิภาคและไตรภาค ที่ต้องการยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์
ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558 ขอให้นำใบเสร็จลงทะเบียนภาค 1/2558 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา
มาติดต่อลงทะเบียนสมาชิกการยืมได้ที่เคาเตอร์ห้องบริการสื่อโสตทัศน์ชั้น 2 หรือ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3
ตั้งแต่วันที่ 17 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป หาำกไม่ทำการต่อสมาชิกจะไม่สามารถยืมหนังสือ/สื่อโสตทัศน์ได้