หนังสือน่าสนใจ


กฤษดา ศิรามพุช. ถอดรหัสความชรา : ศาสตร์ใหม่วงการแพทย์เวชศาสตร์ชะลออายุ ตอนชีวิต
    เริ่มต้นที่ 60 ปี.
(2549). กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ. เลขหมู่ WT116 ก45ถ53

    หนังสือที่ให้ความเข้าใจแนวคิดของเวชศาสตร์อายุวัฒน์ ประกอบด้วย ความหมายของเวชศาสตร์
อายุวัฒน์ ถอดระหัสทฤษฎีความชรา เหตุใดสังขาลจึงเสื่อม ถอดรหัสความลับของฮอร์โมน
ชะลอความชรา ถอดรหัสการจัดการความเครียดแนวใหม่ หันมามองที่ใจเรา ถอดรหัสกำลังกาย
แนวใหม่ชะลอความชรา ฯลฯ