หนังสือน่าสนใจ


คลาร์ก, ทิม. โมเดลธุรกิจของคุณ : วิธีที่จะช่วยให้คุณวางแผนอาชีพการงานใหม่โดยใช้กระดาษ
    เพียงหน้าเดียว
.พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ : โพสต์ พับลิชชิง ม2558. เลขหมู่ HF5381 ค46ม97 2558

    เเป็นหนังสือที่ให้ความรุ้เกี่ยวกับวิธีการการใช้เครื่องมือที่สำคัญเพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์โมเดล
ธุรกิจทั้งขององค์กรและโมเดลส่วนบุคคล เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แนวคิดเรื่องโมเดลธุรกิจ
ปรับตัวให้ทันสมัยกับโลกที่เปลี่ยนแปลง กระดานออกแบบโมเดลธุรกิจ กระดานออกแบบโมเดลธุรกิจ
ส่วนบุคคล คุณเป็นใคร กำหนดความมุ่งหมายในด้านอาชีพการงานของคุณ เตรียมพร้อมสำหรับการสร้าง
ตัวตนใหม่ของคุณ การสร้างตัวตนใหม่ของคุณ ปรับโมเดลธุรกิจของคุณใหม่ ฯลฯ