หนังสือน่าสนใจ


มิลเลอร์, ฟิลลิป ลี. อายุยืนคุณกำหนดได้ : ความรู้วิทยาศาสตร์ใหม่เรียนรู้อย่างเข้าใจ
    เพื่อการสูงวัยอย่างไม่แก่ชรา
. (2548). กรุงเทพฯ : ใกล้หมอ. เลขหมู่ WT116 ม64อ64

    หนังสือที่กล่าวถึงการค้นพบและความก้าวหน้าของเทคโนดลยียืดอายุขัย เนื้อหาภายในเล่ม
แบ่งออกเป็น 4 ตอน
    ตอนที่ 1 ปฐมบทของการมีอายุยืน การยืดอายุในช่วงชีวิตที่รุ่งโรจน์ เช่น บทบาทใหม่ทาง
การแพทย์ พิชิตความเครียดเพื่อชะลออายุ ปรับสภาพฮอร์โมนเพศและบทบาทของ
ฮอร์โมนเพศ ฯลฯ
    ตอนที่ 2 สยบโรคร้ายตั้งแต่ในระดับเซลล์ เช่น ลดการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น: ปกป้อง
เซลล์ของคุณไม่ให้ขึ้นสนิม ขจัดการอักเสบ: ลดความร้อนสร้างความชุ่มชื้นให้ร่างกาย
ป้องกันการเกิดไกลเคชั่น: ช่วยยืดอายุวัฒนะของคุณ ฯลฯ
    ตอนที่ 3 วางแผนชะลอลดอายุสำหรับตัวคุณเอง เช่น การตรวจเพื่อประเมินความชรา
และปัจจัยเสี่ยง วิถีชีวิตเพื่ออายุยืน ฯลฯ
    ตอนที่ 4 บทบาทในอนาคตของศาสตร์แห่งการชะลออายุ เช่น อายุขัยเฉลี่ยของมนุษย์
จะยาวขึ้น สะพานเชื่อมสู่อนาคต ฯลฯ