หนังสือน่าสนใจ


โครเกอรัส, มิคาเอล. 50 วิธีแก้ปัญหา & และการตัดสินใจอย่างฉลาด! (2556). กรุงเทพฯ :
    เอ็กซเปอร์เน็ท . เลขหมู่ BF448 ค94ห65

    หนังสือรวบรวม 50 วิธีคิด และการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ ที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จใน
ทุกธุรกิจและ ทุกสถานการณ์ ประกอบด้วยวิธีคิดด้านต่างๆ ดังนี้
    1 วิธีคิดพัฒนาตัวคุณเอง เช่น การวิเคราะห์ SWOT : วิธีการหาทางแก้ปัญหาที่ถูกต้อง
ตาราง BCG : วิธีการประเมินต้นทุนและผลประโยชน์ โมเดลการรับฟังเสียงสะท้อน :
วิธีการรับมือกับคำชมและคำวิจารณ์จากคนอื่น การตัดสินใจทางแยก : แล้วเราจะทำ
อย่างไรกันต่อดี? ฯลฯ
    2. วิธีคิดทำความเข้าใจตัวคุณให้ดียิ่งขึ้น เช่น โมเดลความรู้สึกที่ไหลลื่น : อะไรที่ทำให้คุณ
มีความสุข? หน้าต่าง JOHARI : คนอื่นรู้อะไรเกี่ยวกับตัวคุณบ้าง? ความเชื่อเหนือ
จินตนาการ : สิ่งใดที่คุณเชื่อซึ่งคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้? โมเดลการสร้างอนาคต : เพื่อกำหนด
อนาคตของคุณเอง คุณต้องเข้าใจอดีตของคุณก่อน ฯลฯ
    3. วิธีคิดทำความเข้าใจผู้อื่นให้ดีขึ้น เช่น การคิดนอกกรอบ : วิธีการได้ไอเดียที่เฉียบแหลม
พีระมิดของมาสโลว์ : สิ่งใดที่คุณต้องการและสิ่งใดที่คุณปราถนา โมเดลกล่องดำ : ทำไม
ความศรัทธาจึงกำลังมาแทนที่ความรู้ ฯลฯ
    4. วิธีคิดพัฒาผู้อื่น เช่น โมเดลทีมงาน : ทีมของคุณพร้อมสำหรับงานหรือยัง? ผู้นำตาม
สถานการณ์: วิธีบริหารจัดการทีมงานของคุณให้ประสบความสำเร็จฯลฯ