หนังสือน่าสนใจ


วรรณภา ศรีธัญรัตน์.สร้างเสริมสุขภาพองค์รวมสู่สุขภาวะสังคม. (2555). ขอนแก่น : แผนงานพัฒนา
     เครือข่ายพยาบาลศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ ระยะที่ 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
    ขอนแก่น. เลขหมู่ WA540 ท3ส452

    ให้ความรู้ที่ถอดได้จากผลงานการสร้างชุมชนโดยการประสานพลังครู-ศิษย์ ของสถาบันต่างๆ ในแผนงาน
พย.สสส. รวมทั้งแลห่งฝึก เนื้อหาภายฝยเล่มประกอบด้วย ก่อนสู่สุขภาวะสังคม สู่สุขที่ 1 สูาสุขภาวะ
ชุมชน สู่สุขที่ 2 เริ่มต้นได้ เริ่มต้นดี ที่วัยเด็ก สู่สุขที่ 3 ทำเรื่องเล็กแต่ยิ่งใหญ่ของวัยทำงาน สู่สูขที่ 4 สูงวัย
ต้องประสานและเชิงรุก สู่สุขที่ 5 สร้างสุข ให้กลุ่มคน ชุมชนเฉพาะ