หนังสือน่าสนใจ


ชัยวัฒน์ คุประตกุล. วิกฤตโลกร้อน เรื่องจริงหรือตื่นตูม?. (2551). กรุงเทพฯ : กลุ่มบริษัททีม มูลนิธิ
    กลุ่มทีมรวมใจ. เลขหมู่ QC981.8 ล56ช644ว6

    ให้ความรู้เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหา ยานอวกาศโลก : สภาพการณ์
ที่น่าเป็นห่วง ภาวะโลกร้อน : ธรรมชาติหรือฝีมือมนุษย์ สารพัดพิบัติภัยทุกมุมโลก ทางเลือกต่อ
วิกฤตโลกร้อน กู้วิกฤตโลกร้อน ทำอย่างไร กู้วิกฤตโลกร้อนเรื่องของใคร วิกฤตโลกร้อน : สายเกิน
แก้หรือยัง