หนังสือน่าสนใจ


มณี ภิญโญพรพาณิชย์; กนกพร ภิญโญพรพาณิชย์; อธิวัฒน์ สุนทรพันธ์. โรคอัลไซเมอร์ : การดูแลแบบ
    องค์รวมและประเด็นทางกฎหมาย = Alzheimer's disease : holistic care legal issues.
(2562).
    เชียงใหม่ : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ . เลขหมู่ WM220 ร9256

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์
และการวินิจฉัยแยกโรค อาการและการดำเนินโรคของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การรักษาโรคอัลไซเมอร์ด้วยยา
ปัญหาพฤติกรรมและอาการทางจิตของผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ปัญหาสุขภาพจิตของผู้ดูแลที่เกิดจากการ
ดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ สิ่งแวดล้อมภายในบ้านสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ การบริบาลผู้ป่วยอัลไซเมอร์
กฎหมายเพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ