หนังสือน่าสนใจ


เกร ศิริวัฒโณ. (2561). คนในนิทาน. กรุงเทพฯ: บ้านกาลก่อง. เลขหมู่ นว ก4ค39 2561.

    ปมความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพ่อตากับลูกเขย ในเรื่องเล่าขำขันฉบับนี้ เบื้องหลังคือเรื่องราว
ขมขื่นของผู้เพลี่ยงพล้ำต่อการสนองตัณหาซ่อนเร้นในหนทางที่สังคมไม่ยอมรับ ทางออกและการ
คลี่คลาย ดำเนินผ่านฉากชีวิตในชนบทที่สอดแทรกความรู้เรื่องการทำมาหากิน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และกลวิธีในการประสานตำนาน และเกร็ดเรื่องเล่าเข้าเป็นส่วนหนึ่งอย่างแยบยล นอกเหนือจาก
คุณค่าเชิงนวนิยายแล้ว คนในนิทาน ยังทำหน้าที่เป็นบทบันทึกทางสังคม ที่มีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์
และมานุษยวิทยาอีกโสดหนึ่งด้วย