หนังสือน่าสนใจ


เทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม. (2561). Valuation : รู้ไข้ห่างไกลดอย. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HG4661 ท635ว754 ฉ.1

    หนังสือเล่มนี้เป็นการเสนอมุมมองในปฏิบัติเพื่อจะทำความเข้าใจถึงแนวคิดในการประเมินมูลค่ากิจการ
แต่ละประเภท เนื้อหาภายในเล่มเกี่ยวกับ การเลือกใช้เครื่องมือ เพิ่มวิเคราะห์ข้อมูลที่มีคุณภาพ
และเหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประเมินมูลค่าหุ้น รวมถึงข้อควรระวังของการประเมินมุลค่า
ในแต่ละวิธีช่วยให้ผู้อ่านสามารถประเมินค่าหุ้นได้อย่างเหมาะสม เลือกลงทุนให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายของตนเองและสร้างผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นได้อย่างยั่งยืน