หนังสือน่าสนใจ


วิทิต วัณนาวิบูล. (2550). อาหารสมุนไพรในทัศนะจีน-ตะวันตก. กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน.
    เลขหมู่ QV770 จ6ว63อ65 ฉ.1

    หนังสือเล่มนี้ช่วยเสริมสร้างให้ผู้อ่านรู้จักดูแลตัวเอง โดยนำสมุนไพรต่างๆมาใช้ประกอบอาหาร
และบอกสรรพคุณสมุนไพรยังมีข้อควรระวัง สารเคมีที่พบในสมุนไพร เพื่อป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ
และรักษาโรคด้วยตนเอง ด้วยวิธีง่ายๆ