หนังสือน่าสนใจ


ศิริพร สุวรรณการ. (2559). รู้จักหุ้นที่ใช่ สไตล์ที่ชอบ. กรุงเทพฯ : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    เลขหมู่ HG4661 ศ64ร72

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับหุ้นสไตล์ต่างๆ อย่างถ่องแท้ ช่วยให้ผู้อ่านสามารถตอบตัวเองได้ว่า
ชอบลงทุนในหุ้นสไตล์ใด ซึ่งการเลือกหุ้นที่ใช่ ได้หุ้นที่ชอบ จะทำให้ผู้อ่านสนุกและพร้อมที่จะเริ่มต้น
สู่เส้นทางการลงทุนอย่างมีความสุข เนื้อหาภายในเล่มจะแบ่งเนื้อหาได้น่าสนใจ เช่น แบ่งตามลำดับ
สิทธิในการเรียกร้อง แบ่งตามลักษณะของกิจการ แบ่งตามสไตล์ของหุ้น แบ่งตามกลุ่มอุตสาหกรรม
และหมวดธุรกิจ แบ่งตามมูลค่าหุ้นตามราคาตลาด แบ่งตามถิ่นฐานของผู้ลงทุน และตลากหลักทรัพย์
ที่หุ้นของกิจการจดทะเบียนอยู่ แบ่งตามประเภทของตลาด ที่ซื้อขายหุ้น แบ่งตามคุณสมบัติอื่น เป็นต้น