หนังสือน่าสนใจ


ชิษณุ พันธุ์เจริญและคนอื่นๆ, บรรณาธิการ.(2552). คู่มือทักษะการสื่อสารเพื่อดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง. กรุงเทพฯ :
    ธนาเพรส. เลขหมู่ W62 ค746

    เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ทางด้านปรัชญาทักษะการสื่อสาร การให้การปรึกษาทางพันธุศาสตร์ การซักประวัติ
การสัมภาษณ์ และการแจ้งข่าวร้าย การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยเรื้อรัง การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยวิกฤติและผู้ป่วย
ระยะสุดท้าย การสื่อสารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การสื่อสารสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี การสื่อสารสำหรับผู้ป่วย
หอบหืด ทักษะการสื่อสารสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ตลอดจนบทเรียนจากการสื่อสารกับผู้ป่วย.