หนังสือน่าสนใจ


ศศิธร เวียงวะลัย. การจัดการเรียนรู้. (2556). กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์.
     เลขหมู่ LB1060 ศ564ก648

     เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู ผู้สอน และผู้
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษาในระดับต่าง ๆ ที่สามารถนำ
ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เนื้อหา
ภายในเล่มประกอบด้วย กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การวิฌคราะห์
ผู้เรียน เทคนิคและวิธีการสอน แผนการจัดการการเรียนรู้ จิตวิทยาและการเรียนรู้
และการวัดผลการการประเมินผล