หนังสือน่าสนใจ


อภิญญา ดิสสะมาน.เครื่องมือแห่งการสื่อสารอย่างสันติ. (2563). กรุงเทพฯ : สำนัก
    สันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า. เลขหมู่ P90 อ36ค742

     เป็นหนังสือ Hpw to ของวิทยากรกระบวนการและผู้ที่สนใจในวิธีการสื่อสารอย่างสันติ
ซึ่งประกอบด้วย 4 องค์ประกอบคือ การสังเกตุ ความรู้สึก ความต้องการ และการร้องขอ
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักการสำคัญของการสื่อสารอย่างสันติ ประโยชน์ของ
การสื่อสารอย่างสันติ มุมองด้านภาษาและมุมมองของอำนาจที่ปรากฎในการสื่อสาร
อย่างสันติ การจัดกระบวนการ จุดแข็งและสิ่งที่พึงระวังในการใช้กระบวนการสื่อสาร
ดย่างสันติ และกิจกรรมและเกมของกระบวนการเพื่อการเข้าใจเรื่องเครื่องมือสื่อสาร
อย่างสันติ