หนังสือน่าสนใจ


ชลัท ประเทืองรัตนา.อ่างปลา = Fishbowl. (2563). กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า.
    เลขหมู่ H61.28 ช46อ623.

    เป็นหนังสือซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถใช้เป็นทางเลือกในการประชุมที่ไม่เน้นการนำเสนอ
โดยเพาเวอร์พอยต์หรือการอภิปราย panel discussion โดยผู้เข้าร่วมยังคงมีปฏิสัมพันธ์
ต่อกันผ่านการกำกับเวทีโดยวิทยการ กระบวนการ การเน้นความทั่วถึงในการแลกเปลี่ยน
ซึ่งกันและกัน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหลักการสำคัญของเครื่องมืออ่างปลา เมื่อใด
ควรใช้และทำไมถึงใช้เครื่องมืออ่างปลา วิธีการในการจัดเครื่องมืออ่างปลา จุดแข็ง ข้อจำกัด
และสิ่งมี่พึงระวังของเครื่องมืออ่างปลา และตัวอย่างการจัดเครื่องมืออ่างปลา